سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 
مدیر گروه معارف 
1380/01/01 
1383/01/01 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 
مدرس 
1387/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  
مدرس 
1373/07/01 
ادامه دارد 
---